We will no longer be supporting IE7 and below as a web browser effective June 1st 2020. Click here for more information.

Sign In
Skip Navigation LinksSimcoe County > Long Term Care > Calling 911 for Emergency Healthcare - Temporary and Foreign Workers

Calling 911 for Emergency Healthcare - Temporary and Foreign Workers


Calling 911 when you need emergency health care - For temporary and foreign workers - English

What to expect when calling 911 for a health emergency - For temporary and Foreign workers - English

Composer le 911 pour obtenir des soins médicaux d’urgence - Pour les travailleurs temporaires étrangers - French

Renseignez-vous : À quoi s’attendre lorsqu’on compose le 911 lors d’une urgence médicale - Pour les travailleurs temporaires étrangers - French

Llame al 911 cuando necesite atención médica de emergencia - Para los trabajadores temporales y extranjeros - Spanish

Qué esperar cuando llama al 911 debido a una emergencia médica - Para los trabajadores temporales y extranjeros - Spanish

Gọi 911 khi quý vị cần chăm sóc sức khỏe khẩn cấp - Dành cho người lao động tạm thời và người lao động nước ngoài - Vietnamese

Mọi việc sẽ diễn ra như thế nào khi quý vị gọi 911 để thông báo một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe - Dành cho người lao động tạm thời và người lao động nước ngoài - Vietnamese

学知识:需要紧急医疗护理时   请拨打911临时工和外劳: Chinese

学知识:拨打911健康急救电话时, 会有什么反应 会有什么反应: Chinese

瞭解事實 : 需要緊急醫療服務時 撥打911 臨時工人和外籍勞工須知 - T-Chinese

瞭解事實 : 撥打911呼召緊急醫療服務時可預 期會有什麼情況出現 臨時工人和外籍勞工須知 - T-Chinese

รับทราบขอเท็จจริง: โทร.911 เมื่อคุณต้องการการดูแล สุขภาพฉุกเฉิน สําหรับแรงงานชั่วคราวและแรงงานตางดาวTiawanese

รับทราบขอเท็จจริง: สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโทร 911 สําหรับ เหตุฉุกเฉินดานสุขภาพ สําหรับแรงงานชั่วคราวและแรงงานตางดาวTiawanese

Kumuha ng mga impormasyon: Pagtawag sa 911 kapag kailangan ninyo ng pang-emergency na pangangalaga ng kalusugan - Para sa mga pansamantala at banyagang manggagawa - Tagalog

Kumuha ng mga impormasyon: Ano ang dapat asahan kapag tumawag sa 911 para sa emergency sa kalusugan - Para sa mga pansamantala at banyagang manggagawa - Tagalog​

Calling 911 when you need emergency health care - For temporary and foreign workers​- Arabic

What to expect when calling 911 for a health emergency - For temporary and Foreign workers - Arabic​